Loading Events

« All Events

วันเยาวชนแห่งชาติ

กันยายน 20

วันเยาวชนแห่งชาติตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี ทั้งนี้วันเยาวชนแห่งชาติมีขึ้นเพื่อให้เยาวชนในช่วงอายุ 15-25 ปี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเอง ชุมชน และประเทศชาติ อีกอย่างวันที่ 20 กันยายนยังเป็นวันที่มีความเป็นสิริมงคลยิ่ง เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ซึ่งทั้งสองพระองค์นอกจากจะทรงครองราชย์สมบัติตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้ว ยังทรงพระปรีชาสามารถยิ่ง สมควรที่เยาวชนไทยจะเจริญรอยตามเบื้องยุคลบาท

Details

Date:
กันยายน 20
Event Category: