Loading Events

« All Events

วันเคารพผู้สูงอายุ (敬老の日 : อ่านว่า Keirou No Hi / ชื่อภาษาอังกฤษ : Respect-for-senior-citizens Day)

September 3

ตรงกับวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน ของทุกปี ความสำคัญ : จนถึงปี 1999 วันแห่งทะเล คือวันที่ 17 กันยายนของทุกปี และถูกเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ตั้งแต่ปี 2000 ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นวันแห่งการเคารพรักผู้สูงอายุที่อยู่ในสังคมมาหลายปี และฉลองความมีอายุยืนยาว