Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

วันบรรลุนิติภาวะ (成人の日 : อ่านว่า Seijin No Hi / ชื่อภาษาอังกฤษ : Coming of Age Day)

January 2

ตรงกับ วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ของทุกปี ความสำคัญ: จนถึงปี 1999 วันบรรลุนิติภาวะ คือวันที่ 15 มกราคมของทุกปี และถูกเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ตั้งแต่ปี 2000 ตามนโยบายของรัฐบาล เป็นวันฉลองการบรรลุนิติภาวะของวัยรุ่นญี่ปุ่น เป็นวันที่ระลึกถึงการได้ขึ้นเป็นผู้ใหญ่ของตนเอง ซึ่งต่อจากนี้จะต้องมีความพยายามและความรับผิดชอบต่างๆ และรู้จักวางแผนในชีวิตด้วยตนเอง หนุ่มสาวที่อายุครบ 20 ปี ในปีนั้น จะมีพิธีฉลองเกิดขึ้นที่อำเภอของเมืองที่ตนเองอยู่ด้วย เรียกว่า 成人式 (Seijin Shiki)