Loading Events

« All Events

วันต่อต้านยาเสพติด

June 26

วันต่อต้านยาเสพติด

วันต่อต้านยาเสพติดโลกตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีขึ้นเพื่อให้เยาวชนและประชาชนทุกคนตระหนักถึงอันตรายของยาเสพติด รวมไปถึงช่วยกันรณรงค์ให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดด้วย